Säännöt

HYVINKÄÄN YHDISTYKSET RY:N SÄÄNNÖT

1 § 

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Yhdistykset ry ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki ja toimialue Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on

 1. edistää alueen väestön terveyttä sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
 2. luo edellytyksiä jäsenyhdistystensä yhteistyölle ja kehittää yhtiestyötä eri yhdistysten, Hyvinkään kaupungin sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 • hallinnoi tarkoitukseen sopivia toimitiloja
 • toimii asiantuntija-, kehittämis-, hanke- ja yhteistoimintaorganisaationa
 • toimii toiminta- ja kohtaamispaikkana
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • tekee esityksiä ja aloitteita
 • ohjaa ja neuvoo jäsenyhdistyksiään sekä toimintakeskuksessa kävijöitä

3 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • periä jäsenmaksua jäsenyhdistyksiltään
 • vuokrata hallitsemaansa tilaa
 • omistaa toimintaansa varten kiinteää tai irtainta omaisuutta
 • toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • harjoittaa kahvilatoimintaa omassa toimitilassaan
 • harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota pidetään taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville.

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Hyvinkäällä toimiva sosiaali- ja terveysalan tai hyvinvointialan yleishyödyllinen, rekisteröity yhdistys sekä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muualle rekisteröidyn yhdistyksen Hyvinkäällä toimiva paikallisosasto tai toimintaryhmä, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää.

Hakemus yhdistykseen liittymiseksi on tehtävä kirjallisesti ja hakemusta on seurattava hakijayhdistyksen säännöt.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenyhdistyksen, joka laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §

Yhdistyksen hallintoelimenä toimii hallitus ja päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

6 §

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

7 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous lokakuussa. Lisäksi voidaan hallituksen kutsusta tarvittaessa tai yhden kolmasosan (1/3) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatiessa kirjallisesti hallitukselta nimetyn asian käsittelyä varten, pitää ylimääräisiä kokouksia.
Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava jäsenille ja edustajiston jäsenille kirjeellisesti, sähköpostitse tai paikallislehden välityksellä vähintäin kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouksen esityslista on lähetettävä asianomaisille kokouskutsun yhteydessä.
Jos jäsenyhdistys tahtoo ottaa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi jonkin asian, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys. Yhdistyksen kokoukseen tarkoitettu esitys on tehtävä kuukautta ennen ao. kokousta.

8 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen virkailijat ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
 • käsitellään yhdistyksen toimintakertomus
 • käsitellään edellisen kalenterivuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan
 • tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
  käsitellään muut hallituksen tai jäsenen esittämät asiat.

9 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokousvirkailijat ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
 2. valitaan puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 §:n mukaisesti
 3. valitaan yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varatilintarkastaja
 4. päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
 5. päätetään mahdollisesta jäsenmaksusta ja sen suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi
 6. päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista
 7. käsitellään muut hallituksen tai jäsenen esittämät asiat.

10 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittuna seitsemän – yhdeksän (7 - 9) jäsentä. Yksi näistä jäsenistä valitaan, ellei syyskokous päätä toisin, Hyvinkään kaupungin perusturvalautakunnan nimeämistä ehdokkaista. Valitusta hallituksesta edustajiston syyskokous valitsee puheenjohtajan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme - neljä (3-4), tai neljä - viisi (4-5), aluksi arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai sen ulkopuolelta tarpeelliset virkailijat. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa ja on päätösvaltainen, kun puolet (1/2) sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

11 §

Yhdistyksen hallitus

 1. johtaa ja ohjaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
 2. hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat
 3. hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja päättää rahavarojen käytöstä talousarvion ja edustajiston kokousten päätösten mukaisesti, sekä tekee kalenterivuoden tilinpäätöksen ja jättää sen 15. helmikuuta mennessä tilintarkastajille
 4. kutsuu kokoon yhdistyksen kokoukset 7 §:n mukaisesti
 5. valmistelee ja tekee esitykset yhdistyksen kokouksia varten
 6. laatii vuosikokoukselle edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen sekä syyskokoukselle toimintasuunnitelman tulo- ja menoarvioineen
 7. hoitaa jäsenluetteloa
 8. päättää henkilökunnan palkkaamisesta, valvoo ja tukee heidän toimintaansa
 9. toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana sekä hoitaa muut yhdistyksen hallitukselle kuuluvat asiat.

Hallitus voi keskuudestaan valita avukseen valiokuntia ja toimikuntia, sekä myöskin käyttää näissä tehtävissä ulkopuolista asiantuntija apua.

12 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kukin yksin.

13 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja muut taloudenhoitoon liittyvät asiakirjat on luovutettava tilintarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä ja tilintarkastajien on annettava lausuntonsa maaliskuun 1. päivään mennessä.

14 §

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on sääntömuutosehdotuksista mainittava. Sääntömuutos vaatii hyväksytyksi tullakseen kolmeneljäsosan (3/4) äänestyksessä annetuista äänimääristä.

15 §

Yhdistyksen purkamisesta, on tehtävä päätös kahdessa perättäisessä vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa viidenkuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on purkamisehdotuksesta mainittava.
Yhdistyksen purkautuessa on sen varat jaettava alueen väestön terveyttä sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä edistävään tarkoitukseen, purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

16 §

Näitä sääntöjä sovellettaessa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Patentti- ja rekisterihallitus:
Säännöt rekisteröity 20.5.1996
Sääntömuutokset rekisteröity 4.12.2017