Säännöt

HYVINKÄÄN YHDISTYKSET RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Yhdistykset ry ja sen kotipaikka on
Hyvinkään kaupunki ja toimialue hyvinvointialue. Yhdistyksen kieli
on suomi.


2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on
1. edistää alueen väestön terveyttä sekä fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista hyvinvointia.
2. luoda edellytyksiä jäsenyhdistystensä yhteistyölle ja kehittää
yhteistyötä eri yhdistysten, Hyvinkään kaupungin, hyvinvointialueen
sekä muiden sidosryhmien kanssa.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
- hallinnoi tarkoitukseen sopivia toimitiloja
- toimii asiantuntija-, kehittämis-, hanke- ja
yhteistoimintaorganisaationa
- toimii toiminta- ja kohtaamispaikkana
- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä viestii
toiminnastaan monikanavaisesti
- tekee esityksiä ja aloitteita
- ohjaa ja neuvoo jäsenyhdistyksiään sekä toimintaan osallistuvia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- periä jäsenmaksua jäsenyhdistyksiltään
- vuokrata hallitsemaansa tilaa
- omistaa toimintaansa varten kiinteää tai irtainta omaisuutta
- toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä sekä ottaa vastaan
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- harjoittaa kahvilatoimintaa omassa toimitilassaan
- harjoittaa sellaista elinkeino- ja ansiotoimintaa, joka
välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota
pidetään taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistyksen tarkoituksena ei
ole voiton tai muun välittömän ansion hankkiminen sen toimintaan
osallistuville.


3 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä
hyvinvointialueella toimiva sosiaali-, terveys- tai hyvinvointialan
yleishyödyllinen, rekisteröity yhdistys sekä oikeuskelpoinen yhteisö
tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muualle rekisteröidyn
yhdistyksen Hyvinkäällä toimiva paikallisosasto tai toimintaryhmä,
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Hakemus yhdistykseen liittymiseksi on tehtävä kirjallisesti ja
hakemuksen mukana on toimitettava hakijayhdistyksen säännöt.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa
jäsenyhdistyksen, joka laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen tai
toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.


4 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää syyskokous.


5 § Hallitus
Yhdistyksen hallintoelimenä toimii hallitus ja päätösvaltaa käyttää
yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2)
vuodeksi kerrallaan valittuna 7-9 jäsentä. Valitusta hallituksesta
syyskokous valitsee puheenjohtajan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa 3-4, tai 4-5, aluksi
arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain.
Hallituksen jäsenen yhtäjaksoinen toimikausi voi kestää enintään
kolme peräkkäistä kahden vuoden pituista toimikautta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan
tai sen ulkopuolelta tarpeelliset virkailijat. Hallitus voi kutsua
hallitustyöskentelyyn mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa ja on päätösvaltainen, kun
puolet (1/2) sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan lukien on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota
kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ratkaisee
kuitenkin arpa.
Yhdistyksen hallitus
1. johtaa ja ohjaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja
yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
2. hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja päättää rahavarojen käytöstä
talousarvion ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti, sekä
tekee kalenterivuoden tilinpäätöksen ja jättää sen 15. helmikuuta
mennessä tilintarkastajille
3. kutsuu kokoon yhdistyksen kokoukset 8 §:n mukaisesti
4. valmistelee ja tekee esitykset yhdistyksen kokouksia varten
5. laatii kevätkokoukselle edellisen toimintavuoden
toimintakertomuksen sekä syyskokoukselle toimintasuunnitelman tuloja menoarvioineen
6. hoitaa jäsenluetteloa
7. päättää henkilökunnan palkkaamisesta, valvoo ja tukee heidän
toimintaansa
8. toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana sekä hoitaa muut
yhdistyksen hallitukselle kuuluvat asiat.
Hallitus voi keskuudestaan valita avukseen valiokuntia ja
toimikuntia, sekä käyttää näissä tehtävissä ulkopuolista
asiantuntija-apua.


6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kukin yksin.


7 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous
marraskuussa. Lisäksi voidaan hallituksen kutsusta tarvittaessa tai
yhden kolmasosan (1/3) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
vaatiessa kirjallisesti hallitukselta nimetyn asian käsittelyä
varten, pitää ylimääräisiä kokouksia.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta. Etäosallistumismahdollisuudesta on
mainittava kokouskutsussa.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi
ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole
toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä tai sähköpostitse.
Jokainen jäsenyhdistys tai vastaava taho nimeää yhdistyksen
kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan. Yhdistyksen kokoukset ovat
avoimia kaikille.


10 § Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien /
tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenen esittämät asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet
erovuoroisten tilalle sääntöjen 5 §:n mukaisesti
7. päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä
toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan palkkioista
8. valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa tai yksi (1) varsinainen ja yksi (1)
varatilintarkastaja
9. käsitellään muut hallituksen tai jäsenen esittämät asiat.
Jos jäsenyhdistys tahtoo ottaa varsinaisessa kokouksessa
käsiteltäväksi jonkin asian, on siitä tehtävä hallitukselle
kirjallinen esitys. Yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen tarkoitettu
esitys on toimitettava hallitukselle kuukautta ennen ao. kokousta.


11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.


12 §
Näitä sääntöjä sovellettaessa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Patentti- ja rekisterihallitus:
Säännöt rekisteröity 20.5.1996
Sääntömuutokset rekisteröity 4.12.2017
Sääntömuutokset rekisteröity 19.4.2023